Rozkurczowa niewydolność serca – nieprawidłowości w aktywnym rozluźnieniu i sztywności pasywnej lewej komory

U pacjentów z objawami niewydolności serca i prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory stwierdza się rozkurczową niewydolność serca. Tradycyjnie uważano, że patofizjologiczną przyczyną niewydolności serca u tych pacjentów jest nieprawidłowość w rozkurczowych właściwościach lewej komory; jednak ta hipoteza pozostaje w dużej mierze nieudowodniona. Metody
Zidentyfikowaliśmy prospektywnie 47 pacjentów, którzy spełniali kryteria diagnostyczne definiujące rozkurczową niewydolność serca; wszyscy pacjenci mieli objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolności serca, normalną frakcję wyrzutową i zwiększone ciśnienie końcoworozkurczowe lewej komory. Dziesięciu pacjentów, którzy nie mieli dowodów na chorobę sercowo-naczyniową, służyło za kontrolę. Funkcję rozkurczową lewej komory oceniano za pomocą cewnikowania serca i echokardiografii.
Wyniki
Pacjenci z rozkurczową niewydolnością serca mieli nieprawidłowy rozkurcz lewej komory i zwiększoną sztywność komory lewej komory. Średnia (. SD) stała czasowa dla spadku ciśnienia izowoluminowego (.) była dłuższa w grupie z rozkurczową niewydolnością serca niż w grupie kontrolnej (59 . 14 milisekundy vs. 35 . 10 ms, P = 0,01). Rozkurczowy stosunek ciśnienia do objętości został przesunięty w górę iw lewo u pacjentów z rozkurczową niewydolnością serca w porównaniu z grupą kontrolną. Skorygowana stała sztywności biernej lewej komory była istotnie wyższa w grupie z rozkurczową niewydolnością serca niż w grupie kontrolnej (0,03 . 0,01 vs. 0,01 . 0,01, P <0,001).
Wnioski
Pacjenci z niewydolnością serca i prawidłową frakcją wyrzutową wykazują znaczące nieprawidłowości w aktywnym rozluźnieniu i sztywności biernej. U tych pacjentów patofizjologiczną przyczyną podwyższonego ciśnienia rozkurczowego i niewydolności serca jest nieprawidłowe działanie rozkurczowe.
Wprowadzenie
Niewydolność serca jest częstą przyczyną chorób sercowo-naczyniowych i śmierci i może wystąpić w obecności normalnej lub nieprawidłowej frakcji wyrzutowej lewej komory.1-3 Pacjenci z niewydolnością serca, którzy mają normalną frakcję wyrzutową, różnią się znacznie od tych z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcję wyrzutową na kilka sposobów, w tym charakterystykę demograficzną, przebudowę komorową, funkcję komory, współczynnik umieralności, leżące u podstaw mechanizmy przyczynowe i mechanizmy patofizjologiczne.4-14 Powszechnie przyjmuje się, że patofizjologia niewydolności serca u pacjentów ze zmniejszoną frakcją wyrzutową obejmuje dominujący (choć nie izolowany) spadek funkcji skurczowej; skojarzenie to uzasadnia użycie terminu skurczowa niewydolność serca . 1,15,16 W przeciwieństwie do tego, patofizjologia u pacjentów z niewydolnością serca i prawidłową frakcją wyrzutową obejmuje przeważającą (choć nie izolowaną) nieprawidłowość w czynności rozkurczowej, uzasadniającą użycie terminu rozkurczowa niewydolność serca . 4,5,10,14,17,18 W ostatnim artykule redakcyjnym zakwestionowano tę konwencjonalną mądrość i stwierdzono, że nie ma spójnej anomalii wewnętrznych właściwości rozkurczowych, które mogą tłumaczyć występowanie niewydolność serca u tych pacjentów.19
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie kliniczne, w którym przeanalizowaliśmy pomiary zarówno aktywnego relaksacji, jak i sztywności pasywnej u pacjentów z niewydolnością serca i prawidłową frakcją wyrzutową
[więcej w: Choroba Perthesa, atropina, bupropion ]
[podobne: roksytromycyna, animed janów lubelski, epinefryna ]