Rozkurczowa niewydolność serca – nieprawidłowości w aktywnym rozluźnieniu i sztywności pasywnej lewej komory ad

Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu spełniali kryteria Vasana i Levy dotyczące wyraźnej rozkurczowej niewydolności serca.20 Dlatego przetestowaliśmy hipotezę, że pacjenci z niewydolnością serca i prawidłową frakcją wyrzutową mają nieprawidłowości w aktywnym rozluźnieniu i zwiększeniu pasywnej sztywności – zmiany, które są wystarczające do wyjaśnienia zwiększonego ciśnienia rozkurczowego lewej komory oraz objawów przedmiotowych i podmiotowych niewydolności serca. Metody
W tym wieloośrodkowym, prospektywnym badaniu wykorzystano dane z echokardiografii z użyciem ciśnienia w komorze i dopplerowskiej, aby ocenić rozkurczowe właściwości lewej komory u 47 pacjentów z rozkurczową niewydolnością serca i 10 prawidłowymi grupami kontrolnymi, u których nie występowały objawy choroby serca. Protokół badawczy zastosowany w tym badaniu został sprawdzony i zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą każdego z uczestniczących ośrodków. Wszyscy pacjenci zostali zapisani po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody.
Pacjenci
Pacjenci z niewydolnością serca w wywiadzie i prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory (> 50 procent), którzy zostali zaplanowani w celu diagnostycznego cewnikowania serca, byli oceniani pod kątem udziału w badaniu. Wszyscy pacjenci spełnili kryteria Framingham dotyczące zastoinowej niewydolności serca.20 Wykluczono pacjentów z chorobą płuc, chorobą nerek, chorobą sercowo-zastawkową, migotaniem przedsionków lub objawami kardiomiopatii przerostowej. Echokardiograficzne wskaźniki funkcji rozkurczowej nie były stosowane jako kryteria włączenia. Czterdziestu siedmiu pacjentów spełniło kryteria włączenia i zostało poddanych połączonym cewniacjom i badaniom echokardiograficznym. Dane dotyczące ciśnienia końcoworozkurczowego lewej komory i dynamiki wypełniania lewej komory u tych 47 pacjentów zostały wcześniej opisane.21 Jednak dane dotyczące objętości lewej komory i sztywności pasywnej tych pacjentów (zależność między ciśnieniem rozkurczowym a objętością) nie były wcześniej opublikowany. Wszystkich 47 pacjentów spełniało kryteria Vasana i Levy w zakresie wyraźnej rozkurczowej niewydolności serca. Było 31 mężczyzn i 16 kobiet; ich średni wiek (. SD) wynosił 59 . 12 lat.
10 próbek kontrolnych miało średni wiek 58 . 16 lat. Cewnikowanie serca poddano cewnikowaniu w celu oceny objawów bólu w klatce piersiowej. Nie mieli oni historii chorób sercowo-naczyniowych, a wszystkie 10 miało angiograficznie normalne tętnice wieńcowe w okolicy nasierdziowej i normalną objętość lewej komory, frakcję wyrzutową i ruch ściany.
Cewnikowanie serca
Cewnikowanie serca wykonano standardowymi technikami. Cewnik mikromanometryczny o wysokiej dokładności umieszczono w lewej komorze, rejestrowano echokardiografię Dopplera i mierzono ciśnienie w lewej komorze i stałą czasową spadku ciśnienia izowoluminowego (.). Minimalne ciśnienie rozkurczowe lewej komory definiowano jako najniższe ciśnienie po otwarciu zastawki mitralnej, ciśnienie rozkurczowe lewej komory było definiowane jako ciśnienie rozkurczowe przed skurczem przedsionkowym, a ciśnienie końcoworozkurczowe lewej komory określono jako ciśnienie po skurczu przedsionkowym, tuż przed wzrostem ciśnienia skurczowego lewej komory. Dane ciśnienia poddano digitalizacji w odstępach 5 milisekundowych, a . obliczono metodą Weissa i wsp.22. Analizę danych ciśnienia przeprowadzono w laboratorium rdzenia.
Echokardiografia
Wymiary i grubość ścian lewej komory mierzono zgodnie z zaleceniami American Society of Echocardiography
[patrz też: bifidobacterium, alemtuzumab, bisoprolol ]
[więcej w: furaginum teva ulotka, milurit skutki uboczne, zapaść serca ]