Relacje struktura-funkcja interleukiny-3. Analiza oparta na funkcji i cechach wiążących serii interspecies chimera gibonu i mysiej interleukiny-3.

IL-3 jest cytokiną glikoproteinową zaangażowaną w odpowiedź krwiotwórczą na zakaźne, immunologiczne i zapalne bodźce. Ponadto, kliniczne podawanie rekombinowanej IL-3 zwiększa odzyskiwanie w stanach naturalnej i związanej z leczeniem niewydolności szpiku kostnego. IL-3 działa poprzez wiązanie z receptorami powierzchniowymi o wysokim powinowactwie obecnymi w komórkach hematopoetycznych. Aby określić miejsce (miejsca), w których IL-3 wiąże się z receptorem, przeanalizowaliśmy szereg międzygatunkowych chimery czynnika wzrostu dla specyficznego gatunkowo wiązania receptora i aktywności biologicznej. Wyniki sugerują, że IL-3 wiąże się z receptorem i wyzwala bodziec proliferacyjny przez dwie nieciągłe domeny helikalne zlokalizowane w pobliżu końca aminowego i końca karboksylowego cząsteczki. Aby potwierdzić te odkrycia, zmapowaliśmy również epitopy wiążące 10 mAb ludzkiej lub mysiej IL-3 i zdefiniowaliśmy cztery różne epitopy. Dwa z tych epitopów zawierają amino-końcową domenę wiążącą receptor. Trzeci epitop odpowiada interaktywnej domenie receptora na końcu karboksylowym, a czwarty epitop, najwyraźniej nie zaangażowany w interakcję IL-3 i jego receptora, znajduje się pomiędzy tymi miejscami. Na podstawie testów immunoenzymatycznych wykorzystujących pary tych mAb, dwa regiony interaktywne receptora wydają się znajdować w bliskim zestawieniu w trzeciorzędowej strukturze cząsteczki. Wyniki te dostarczają korelacji zależności struktura-funkcja IL-3, które powinny okazać się użyteczne w ocenie szczegółów interakcji receptora IL-3-IL-3 oraz w racjonalnym projektowaniu klinicznie użytecznych pochodnych tego czynnika wzrostu.
[podobne: sonomed opole, szkoła podstawowa w nawojowej, bol lydek ]