Przewidywanie przeżycia w rozlanym chłoniaku z dużych komórek B w oparciu o ekspresję sześciu genów

Do przewidywania rokowania w rozlanym chłoniaku z dużych limfocytów B można wykorzystać kilka sygnatur ekspresji genów, ale brak praktycznych testów do analizy w skali genomu ograniczył zastosowanie tej metody. Metody
Przebadaliśmy 36 genów, których ekspresja została zgłoszona do przewidywania przeżycia w rozlanym chłoniaku z dużych limfocytów B. Mierzyliśmy ekspresję każdego z tych genów w niezależnych próbkach chłoniaka od 66 pacjentów za pomocą ilościowych analiz w czasie rzeczywistym reakcji łańcuchowej polimerazy i powiązaliśmy wyniki z całkowitym przeżyciem.
Wyniki
W analizie jednowymiarowej geny zostały uszeregowane na podstawie ich zdolności do przewidywania przeżycia. Geny, które były najsilniejszymi predyktorami były LMO2, BCL6, FN1, CCND2, SCYA3 i BCL2. Opracowaliśmy model oparty na wielu odmianach, który był oparty na ekspresji tych sześciu genów, i sprawdziliśmy poprawność modelu w dwóch niezależnych zestawach danych mikromacierzy. Model był niezależny od Międzynarodowego Wskaźnika Prognostycznego i dodano jego moc predykcyjną.
Wnioski
Pomiar ekspresji sześciu genów jest wystarczający do przewidzenia całkowitego przeżycia w rozlanym chłoniaku z dużych limfocytów B.
Wprowadzenie
Najczęstszy rodzaj chłoniaka u dorosłych, z rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B, występuje rocznie w Stanach Zjednoczonych w ponad 25 000 przypadków i odpowiada za 30 do 40 procent przypadków chłoniaków nieziarniczych.1 Chemioterapia skojarzona przekształciła się rozlany chłoniak z dużych limfocytów B z choroby o powszechnym skutku śmiertelnym do potencjalnie uleczalnego, ale mniej niż połowa wszystkich pacjentów jest wyleczona.2 Międzynarodowy wskaźnik prognostyczny (IPI), dobrze ustalony predykator wyniku w rozproszonym dużym B- chłoniaka komórkowego, opiera się na pięciu cechach klinicznych (wiek, stopień zaawansowania guza, stężenie dehydrogenazy mleczanowej w surowicy, stan sprawności i liczba miejsc w przypadku pozawęzłowej choroby) .3 Jednak wynik u pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B, którzy mają identyczne IPI wartości różnią się znacznie. Nowe metody molekularne mogą umożliwiać terapie dostosowane do ryzyka dla rozlanego chłoniaka z dużych komórek B w sposób podobny do obecnego w leczeniu ostrej białaczki.
Zależność między rokowaniem a cechami molekularnymi rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B została zbadana przy użyciu profili ekspresji w skali genomu ocenianych za pomocą mikromacierzy DNA. 4-6 Istnieje wiele technik analizowania danych z mikromacierzy, ale dwa typy ogólne nie są nadzorowane i nadzorowane. Dzięki podejściu bez nadzoru dane z mikromacierzy są analizowane bez użycia zewnętrznych informacji, takich jak dane kliniczne lub czas przeżycia. W przeciwieństwie do nadzorowanego podejścia, celem jest identyfikacja genów, których ekspresja koreluje z niektórymi zmiennymi zewnętrznymi. Zarówno w przypadku metod nie nadzorowanych4, jak i nadzorowanych6, badania mikromacierzy rozlanych chłoniaków z dużych limfocytów B wykazały, że sygnatury ekspresji genów są powiązane z wynikami klinicznymi.
Alizadeh i wsp., 4 z mikromacierzami komplementarnymi do DNA (cDNA), wykazali, że całkowity czas przeżycia po chemioterapii był znacznie dłuższy u pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B, którzy mieli wysoki poziom ekspresji genów charakterystycznych dla normalnych komórek B zarodkowych niż u pacjentów, u których guzy wykazywały niski poziom ekspresji tych samych genów
[więcej w: anastrozol, Choroba Perthesa, anakinra ]
[przypisy: zapaść krążeniowa, zapaść, intermedicus ]