Porównanie laparoskopowo wspomaganej i otwartej kolektomii na raka okrężnicy ad 5

Odsetek pacjentów otrzymujących chemioterapię nie różnił się istotnie pomiędzy grupami i był równoległy do stopnia III stadium choroby. Przetrwanie i powtarzalność
Rycina 2. Ryc. 2. Skumulowana częstość nawrotów u pacjentów z rakiem okrężnicy dowolnego etapu (panel A), etap I (panel B), etap II (panel C) lub etap III (panel D). Zastosowano etap przerzutu do węzła guza. Pacjenci z łagodnymi stanami patologicznymi zostali wyłączeni z tej analizy.
Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 4,4 roku, 160 pacjentów miało nawrót guza (84 w grupie otwartej z kolektomią i 76 w grupie laparoskopowo-chirurgicznej), a 186 zmarło (odpowiednio 95 i 91). Siedemdziesiąt siedem pacjentów zmarło przed nawrotem nowotworu (34 w grupie otwartej po kolektomii i 43 w grupie laparoskopowo-chirurgicznej, P = 0,25). Jednostronna wartość P dla czasu do nawrotu na korzyść otwartej procedury wynosiła 0,83, spełniając kryteria stwierdzenia, że procedura laparoskopowa nie jest znacząco gorsza od procedury otwartej. Jak pokazano na ryc. 2A, łączna częstość nawrotów u pacjentów leczonych laparoskopowo nie różniła się znacząco od tej u pacjentów poddanych otwartej kolektomii (dwustronna P = 0,32, współczynnik ryzyka nawrotu, 0,86, przedział ufności wynoszący 95%, 0,63 do 1,17). Szacowana różnica w trzyletniej bezobjawowej stawce wyniosła 2,4 punktu procentowego na korzyść grupy laparoskopowo-chirurgicznej (przedział ufności 95%, -2,9 do 7,8).
Rysunek 3. Rysunek 3. Całkowite przeżycie pacjentów z rakiem okrężnicy w dowolnym stadium (panel A), etap I (panel B), etap II (panel C) lub etap III (panel D). Zastosowano etap przerzutu do węzła guza. Pacjenci z łagodnymi stanami patologicznymi zostali wyłączeni z tej analizy.
Ogólna przeżywalność była również bardzo podobna w obu grupach (P = 0,51, współczynnik ryzyka zgonu w grupie laparoskopowo-chirurgicznej, 0,91, przedział ufności 95%, 0,68 do 1,21) (ryc. 3), podobnie jak wolna od choroby wskaźnik przeżycia (117 zdarzeń w grupie otwartej kolektomii i 118 zdarzeń w grupie laparoskopowo-chirurgicznej; P = 0,70 w teście log-rank; współczynnik ryzyka w przypadku nawrotowej choroby w grupie laparoskopowo-chirurgicznej, 0,95; przedział ufności 95%, 0,74 do 1,23). Ustalenia te dotyczyły pacjentów z dowolnym stadium raka: nie było znaczących różnic między grupami leczonymi w czasie do wystąpienia nawrotu (Figura 2), przeżycia wolnego od choroby lub całkowitego przeżycia na dowolnym etapie (Figura 3). Wnioski wyciągnięte z dwóch analiz wrażliwości (jedna przeprowadzona ściśle według intencji leczenia i innych wykluczających pacjentów z chorobą stopnia IV) były praktycznie identyczne (dane nie przedstawione). Brak różnic w czasie do nawrotu, przeżycie wolne od choroby i całkowity czas przeżycia utrzymały się w analizach wieloczynnikowych skorygowanych o czynniki stratyfikacji. Guz powracał w ranach chirurgicznych u trzech pacjentów: dwóch w grupie laparoskopowo-chirurgicznej (0,5 procent) i jednej w grupie otwartej kolektomii (0,2 procent, P = 0,50).
Dyskusja
Badanie to zostało zapoczątkowane w 1994 r. W celu zapewnienia, że laparoskopowo wspomagana kolektomia na raka jelita grubego została właściwie przetestowana, zanim jej użycie stało się powszechne.
[podobne: klimakterium, alprazolam, bisoprolol ]
[patrz też: roksytromycyna, animed janów lubelski, epinefryna ]