Pooperacyjna jednoczasowa radioterapia i chemioterapia wysokozłuszczowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi ad 5

Szacunki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia. Całkowite przeżycie nie różniło się istotnie pomiędzy grupami (P = 0,19 w teście log-rank). Znaki zaznaczenia oznaczają ocenzurowane dane. Czas przeżycia wolnego od choroby był znacznie dłuższy po jednoczesnym leczeniu skojarzonym niż po radioterapii (współczynnik ryzyka choroby lub śmierci, 0,78; przedział ufności 95%, 0,61 do 0,99; P = 0,04) (ryc. 2). Łącznie 148 niepowodzeń leczenia wiązało się z radioterapią (70 procent) i 124 (60 procent) z leczeniem skojarzonym. Jednak całkowite przeżycie nie różniło się istotnie między grupami (współczynnik ryzyka zgonu, 0,84; przedział ufności 95%, 0,65 do 1,09; P = 0,19) (ryc. 3), przy 123 zgonach związanych z radioterapią i 104 związanych z leczeniem skojarzonym.
Zgodność z chemioterapią
Łącznie 125 pacjentów (61 procent) otrzymało wszystkie trzy planowane cykle cisplatyny, 47 (23 procent) otrzymało dwa cykle, 27 (13 procent) otrzymało jeden cykl, a 4 (2 procent) nie otrzymało chemioterapii. U trzech pozostałych pacjentów dokumentacja chemioterapii była niewystarczająca. 171 pacjentów (83 procent), którzy otrzymali chemioterapię dokładnie zgodnie z planem w protokole lub tylko z niewielkimi zmianami, miało dwuletnią stopę lokalnej i regionalnej kontroli na poziomie 82 procent, co jest nie do odróżnienia od 82 procent stawki wśród wszystkich pacjentów przypisanych do równoczesnego leczenia. terapia skojarzona.
Niekorzystne skutki
Tabela 2. Tabela 2. Działania niepożądane. Dodanie chemioterapii do radioterapii zwiększyło częstość występowania poważnych działań niepożądanych (Tabela 2). Ostre działania niepożądane stopnia 3 lub wyższego wystąpiły u 34 procent pacjentów, którzy otrzymywali samą radioterapię oraz u 77 procent pacjentów, którzy otrzymali jednoczesną terapię skojarzoną (p <0,001). Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonej częstości występowania hematologicznych, błony śluzowej i niepożądanych działań żołądkowo-jelitowych związanych z chemioterapią. Częstość występowania ciężkich późnych działań niepożądanych nie różniła się istotnie pomiędzy grupami (17 procent w grupie z radioterapią i 21 procent w grupie z terapią skojarzoną, P = 0,29). Łączenie ostrych i późnych działań niepożądanych spowodowało znacznie większe prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego działania stopnia 3 lub wyższego w dowolnym czasie u pacjentów otrzymujących leczenie łączone niż u osób otrzymujących samą radioterapię (78 procent vs. 46 procent, p <0,001). Żaden z pacjentów leczonych samą radioterapią nie zmarł z powodu niekorzystnego wpływu związanego z protokołem, podczas gdy czterech pacjentów (2%), którzy otrzymali równoległą terapię skojarzoną, zrobiło to. Czterech pacjentów zmarło w ciągu 30 dni po zakończeniu leczenia: jeden w grupie otrzymującej radioterapię (który zmarł z powodu progresji guza) i trzy w grupie leczenia skojarzonego (z których jeden zmarł z powodu progresji guza).
Dyskusja
Napromienianie pooperacyjne poprawia wynik zaawansowanego raka płaskonabłonkowego powstającego w obrębie głowy i szyi, ale pięcioletnia stopa przeżycia wolnego od choroby wynosi zwykle mniej niż 50 procent. Nawracająca lokalna i regionalna choroba pozostaje najczęstszą formą niepowodzenia leczenia. Jedną ze strategii poprawy wyników jest nasilenie efektów pooperacyjnej radioterapii poprzez podawanie równoczesnej chemioterapii po makroskopowo pełnej resekcji
[przypisy: flexagen, Leukocyturia, diklofenak ]
[patrz też: hipermagnezemia, szkoła podstawowa w nawojowej, komórki dendrytyczne ]