Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego ad 6

Ponadto obserwowany związek między poziomami homocysteiny i ryzykiem złamania w kohorcie badania Rotterdam nie został znacznie zmniejszony po dostosowaniu do spożycia kalorii, białka, wapnia i witamin w diecie (dane nie przedstawione). Ta sama analiza nie mogła zostać przeprowadzona dla kohorty 2 badania rotterdamskiego lub dla LASA, ponieważ dane dotyczące spożycia pokarmu nie były dostępne dla tych kohort. Zamiast tego poziomy 25-hydroksywitaminy D w surowicy były stosowane jako miara stanu odżywienia dla osobników w LASA, a korekta dla tej kowariancji nie zmieniała oszacowań ryzyka. Population Attributable Risk
Tabela 4. Tabela 4. Continue reading „Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego ad 6”

Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego ad 5

Rozkład typów złamań incydentów według badania Cohorta i kwartyla poziomu homocysteiny. Tabela 3. Tabela 3. Wyniki wielowymiarowych analiz zależności między poziomami homocysteiny a ryzykiem złamania w trzech kohortach badawczych. W 11253 latach obserwacji 191 pacjentów (135 kobiet i 56 mężczyzn) miało złamanie osteoporotyczne; większością były złamania biodra i nadgarstka (tabela 2). Continue reading „Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego ad 5”

Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego czesc 4

Poziomy 25-hydroksywitaminy D w surowicy mierzono za pomocą konkurencyjnego testu wiązania białka (Nichols Institute Diagnostics). Analiza statystyczna
Rozkład poziomów homocysteiny w osoczu był przesunięty w kierunku wyższych wartości. Dlatego wykorzystaliśmy wartości przekształcone przez logarytm naturalny, które stanowiły najlepiej dopasowany model do analiz, w których poziomy homocysteiny w osoczu były traktowane jako zmienna ciągła. W celu porównania poziomów homocysteiny w trzech kohortach ze sobą, wyniki dotyczące odchylenia standardowego względem płci obliczono osobno dla każdego osobnika w każdej kohorcie. Wynik odchylenia standardowego obliczono za pomocą wzoru (hcysi-hcysm) ÷ SD, gdzie hcysi jest poziomem naturalnej log-transformowanej homocysteiny u danego osobnika, hcysm średnim poziomem naturalnej log-transformowanej homocysteiny w kohorcie i SD standardowe odchylenie poziomu homocysteiny przekształconej w naturalny log w kohorcie. Continue reading „Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego czesc 4”

Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego cd

Informacje o złamaniach odnotowano retrospektywnie dla respondentów, którzy nie brali udziału w badaniu. Wszystkie zgłoszone złamania zostały zweryfikowane przez lekarza. Aby zapewnić wystarczającą moc statystyczną, złamanie w dowolnym miejscu szkieletu zostało udokumentowane jako miara wyniku. Nie uwzględniono wszystkich złamań, które zostały uznane za nieostrooporotyczne (tj. Złamania z powodu raka lub wypadku, na przykład wypadku samochodowego i wszystkich złamań dłoni, stóp, czaszki i twarzy). Continue reading „Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego cd”

Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych ad 5

Ryzyko to wynosi również od 10 do 20 procent u dzieci w wieku pięciu lat lub młodszych z obecnością stwardnienia 10 mm lub więcej w teście skórnym. Te grupy wysokiego ryzyka różnią się od tych, które zostały wcześniej zidentyfikowane na kilka sposobów. Po pierwsze, szacowane ryzyko reaktywacji gruźlicy u dzieci w wieku pięciu lat lub młodszych, choć znaczne, jest niższe niż ryzyko 25-50%, które jest często cytowane.35 Jednak wyższe ryzyko obejmuje zarówno pierwotną gruźlicę, jak i gruźlicę reaktywacyjną. Ponieważ znaczna część zachorowań na gruźlicę wśród dzieci będących kontaktami domowymi pacjentów z chorobami zakaźnymi jest pierwotną chorobą postępującą i jest obecna podczas wstępnej oceny, 21 nie można temu zapobiec poprzez testowanie skóry i późniejsze leczenie utajonej infekcji.
Wcześniejsze szacunki dotyczące ryzyka wystąpienia gruźlicy na całe życie opierały się na założeniu, że po początkowym dziesięcioleciu ryzyko reaktywacji na całe życie pozostaje stałe4. Continue reading „Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych ad 5”

Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych czesc 4

Względne ryzyko reaktywacji Gruźlica u osób z dolegliwościami zdrowotnymi, które utrudniają M. tuberculosis kontrolę odporności. Dwa prospektywne badania kohortowe wykazują, że istnieje znaczne zwiększenie względnego ryzyka reaktywacji gruźlicy u osób z zaawansowanym, nieleczonym zakażeniem wirusem HIV, w porównaniu z grupą kontrolną z pozytywnym tuberkulinowym testem skórnym, które nie są zakażone HIV.25,26 Jednak tylko jeden z badania te pozwalają oszacować względne ryzyko związane z zakażeniem wirusem HIV (Tabela 3). Tylko jedno badanie dotyczące tempa występowania gruźlicy u osób z pozytywnym testem skórnym i zdjęciem radiologicznym klatki piersiowej wykazujące obecność nieaktywnej gruźlicy zastosowano w grupie kontrolnej z pozytywnym wynikiem na skórze.13,20 Dwa prospektywne badania kohortowe oceniały udział niedowagi na ryzyko reaktywacji gruźlicy.22,23 Ponieważ te dwa badania przeprowadzono w podobnych populacjach przy użyciu tego samego protokołu, wyniki połączono w celu uzyskania względnego ryzyka podanego w Tabeli 3. Innymi osobami, u których odnotowano zwiększone ryzyko wystąpienia gruźlicy, są pacjenci z krzemicą, przewlekłą niewydolnością nerek, cukrzycą insulinozależną lub gastrektomią, a także ci, którzy otrzymują terapię immunosupresyjną. Continue reading „Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych czesc 4”

Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych cd

Ponadto zakłada się, że immunosupresja wpływa równie skutecznie na chorobę pierwotną i reaktywację, tak że względne ryzyko reaktywacji może być przybliżone jako pierwiastek kwadratowy całkowitego ryzyka względnego. Częstość występowania gruźlicy we wszystkich grupach wynosiła poniżej 10 procent. Dlatego w tej analizie oceniono iloraz szans jako ekwiwalent ryzyk względnych.18 Gdy podano względne ryzyko dla poszczególnych podgrup, obliczono średnie ważone ryzyko, z wagą opartą na względnej liczbie osób w każdej podgrupie.
Ryzyko dożywotniego ryzyka u osób z określonymi chorobami
Ryzyko wystąpienia reaktywacji gruźlicy u osób w danej grupie wiekowej i kategorii reakcji skórnych zostało pomnożone przez względne ryzyko gruźlicy reaktywacji u osób z danym stanem chorobowym w celu oszacowania ryzyka wystąpienia reaktywacji gruźlicy u osób z tą chorobą. stan. Continue reading „Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych cd”

Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych ad

Ponieważ wartości graniczne dla odpowiedzi na test skórny zmieniały się w zależności od badań, kategorie od 6 do 10 mm, od 11 do 15 mm i od 16 mm lub więcej były traktowane jako równoważne kategoriom od 5 do 9 mm, od 10 do 14 mm i 15 mm lub większy. Podobnie grupy wiekowe od 5 do 14 lat, od 15 do 24 lat itd. Były traktowane jako odpowiedniki grup wiekowych od 6 do 15 lat, od 16 do 25 lat, i tak dalej. W badaniach, w których nie podano pełnych informacji na temat wieku ani wielkości odpowiedzi na test skórny, przypadki reaktywacji choroby zostały rozdzielone proporcjonalnie do liczby osób w grupie wiekowej i kategorii testów skórnych. W celu obliczenia przedziałów ufności zastosowano dokładną metodę dwumianową lub metodę Wilsona. Continue reading „Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych ad”

Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych

Po kontrolowaniu rozprzestrzeniania się Mycobacterium tuberculosis u osób z aktywną gruźlicą, kontrola gruźlicy przenosi się na profilaktykę aktywnej gruźlicy u osób z utajonym zakażeniem gruźlicą – u tych, którzy mają pozytywny wynik testu na tuberkulinę, ale nie ma dowodów na aktywność choroba. Gruźlica w tej subpopulacji wynika z reaktywacji uprzednio kontrolowanej infekcji i jest określana jako reaktywowana gruźlica. Zapobieganie reaktywacji gruźlicy w leczeniu utajonego zakażenia gruźlicą jest głównym celem krajowej strategii eliminacji gruźlicy w Stanach Zjednoczonych.1-3 Niestety, leczenie utajonej gruźlicy wymaga długotrwałego leczenia antybiotykiem.4 Zarówno klinicyści, jak i pacjenci mogą postrzegać ryzyko reaktywacji gruźlicy jako niskie, tak, że lekarze nie przepisują, a pacjenci nie przestrzegają leczenia. ukończenie sześciomiesięcznego kursu terapii podawanej samodzielnie wynosi od 3% do 60%, z częstością od 20% do 30% w większości serii.4,7-11 Wskaźniki ukończenia aktualnie zalecanego dziewięciomiesięcznego kursu terapii prawdopodobnie być jeszcze niższym.
Ryzyko wystąpienia reaktywacji gruźlicy u osoby z dodatnim tuberkulinowym testem skórnym ocenia się zwykle na 5 do 10 procent; szacunek ten opiera się na dużej liczbie danych zebranych przed rutynowym zaleceniem leczenia gruźlicy utajonej.4 Jednak zakres ten znacznie niedoszacowuje ryzyka u niektórych pacjentów i przecenia ryzyko dla innych, ponieważ ryzyko różni się znacznie w zależności od wieku, rozmiar reakcji skórnej oraz obecność lub brak określonych stanów chorobowych. Continue reading „Priorytety leczenia infekcji utajonej gruźlicy w Stanach Zjednoczonych”

Przypadek indeksu cd

Krztusiec jest przecież najniebezpieczniejszy dla niemowląt, które odpowiadają za prawie wszystkie hospitalizacje i zgony związane z tą chorobą. Dane z nadzoru pokazują stały wzrost częstości występowania chorób wśród dzieci w Stanach Zjednoczonych w latach 1980-1999 – wzrost ten można częściowo przypisać zwiększonej transmisji od dorosłych.1 I oto byłem jednym z tych dorosłych. Wiemy, że wiele przypadków krztuśca u nastolatków i dorosłych może występować jako niespecyficzny lub uporczywy kaszel i dlatego może nie być rozpoznany.2 Nie wiemy, dlaczego częstość występowania choroby u dorosłych powinna rosnąć, jeśli w rzeczywistości tak jest. Przyczyną może być zlewanie się różnych czynników: na przykład słabnąca odporność szczepionej młodzieży i dorosłej populacji oraz zmniejszone prawdopodobieństwo, że odporność zostanie wzmocniona przez ekspozycję na naturalną chorobę. Byłem dorosły, zaszczepiłem się jako dziecko, prawdopodobnie ze zmniejszającą się odpornością, która prawdopodobnie została wzmocniona przez wystawienie na jakąś naturalną chorobę podczas mojego dzieciństwa, 40 lat temu, i być może przez sporadyczne narażenie zawodowe (pamiętam co najmniej dwie okazje podczas moja rezydencja, gdy profilaktyka została przepisana, chociaż muszę przyznać, że w tamtych czasach, gdy wymagane były dwa tygodnie erytromycyny, moja zgodność była wątpliwa i prawdopodobnie nie ukończyłem ani jednego kursu). Continue reading „Przypadek indeksu cd”