Napromienianie pooperacyjne z lub bez jednoczesnej chemioterapii z miejscowo zaawansowanym rakiem głowy i szyi czesc 4

Spośród tych 334 pacjentów 167 losowo przydzielono do otrzymywania samego radioterapii, a 167 do jednoczesnej chemioterapii i radioterapii. Wyjściowa charakterystyka obu grup była podobna (Tabela 1). Mediana i maksymalne czasy obserwacji wynosiły odpowiednio 60 miesięcy i 100 miesięcy (odpowiednio 58 i 96 w grupie stosującej radioterapię oraz 61 i 100 w grupie leczenia skojarzonego). Leczenie
Trzydzieści dwa procent pacjentów w grupie leczenia skojarzonego rozpoczęło radioterapię ponad 43 dni po zabiegu chirurgicznym, w porównaniu z 25 procentami osób z grupy radioterapii. Łącznie 21 pacjentów (12 w grupie z radioterapią i 9 w grupie z terapią skojarzoną) rozpoczęło leczenie 8 do 10 tygodni po operacji. W sumie 11 pacjentów nigdy nie rozpoczęło protokołu radioterapii (2 w grupie radioterapii i 9 w grupie leczenia skojarzonego). Ponadto 15 pacjentów (4 procent: 7 pacjentów w grupie z radioterapią i 8 w grupie z terapią skojarzoną) otrzymało mniej niż 60 Gy, co odpowiada 10 procentowemu odchyleniu w stosunku do całkowitej wartości 66 Gy wymienionych w protokole. Wśród pacjentów, którzy otrzymali co najmniej 60 Gy, 81 miało przerwę w leczeniu prowadzącą do całkowitego czasu leczenia trwającego dłużej niż siedem tygodni (42 w grupie otrzymującej radioterapię i 39 w grupie leczenia skojarzonego).
Mediana i rozstęp międzykwartylowy całkowitej dawki promieniowania były takie same w obu grupach: 66 Gy (zakres międzykwartylowy, 65 do 66). Mediana czasu leczenia wynosiła 47 dni (zakres międzykwartylny, 45 do 51) w grupie otrzymującej radioterapię i 47 dni (zakres międzykwartylu, 44 do 50,5) w grupie leczenia skojarzonego.
W grupie leczenia skojarzonego 17 pacjentów (10 procent) nigdy nie rozpoczęło chemioterapii, natomiast 18 pacjentów (11 procent) przerwało chemioterapię po jednym kursie, a 25 pacjentów (15 procent) przerwało chemioterapię po dwóch kursach. Zmniejszyła się również zgodność z chemioterapią z liczbą dostarczonych kursów: pierwszy, drugi i trzeci cykl były podawane czasowo i bezzwłocznie u 147 pacjentów (88 procent), 110 pacjentów (66 procent) i 82 pacjentów (49 procent), odpowiednio.
Ciężkie ostre działania niepożądane
Chociaż skumulowana częstość występowania ciężkich (stopnia 3 lub wyższych) czynnościowych działań niepożądanych na błonę śluzową była istotnie większa w grupie leczenia skojarzonego niż w grupie napromieniania (częstość występowania, 41 procent w porównaniu z 21 procentami, p = 0,001), rodzaje reakcji śluzówkowych były podobne w obu grupach (P = 0,28). Częstość zwłóknienia mięśni w stopniu 3 lub wyższym była większa w grupie leczenia skojarzonego niż w grupie z radioterapią (10 procent w porównaniu do 5 procent), podczas gdy częstość występowania ciężkiej kserostomii była niższa (14 procent w porównaniu z 20 procent). Inne ciężkie powikłania w radioterapii i grupach terapii skojarzonej były następujące: dysfagia (odpowiednio 12 procent i 10 procent), zespół barku (odpowiednio 8 procent i 5 procent), zaburzony drenaż limfatyczny (odpowiednio 7 procent i 2 procent) , powikłania krtani (odpowiednio procent i 2 procent), powikłania kostne (odpowiednio procent i 2 procent), martwica błon śluzowych (odpowiednio procent i 2 procent) oraz zwłóknienie skóry i tkanki łącznej (1 procent i 2 procent , odpowiednio).
Ciężka leukopenia wystąpiła u 16 procent pacjentów w grupie leczenia skojarzonego, a ciężka granulocytopenia wystąpiła w 13 procentach
[podobne: klimakterium, wdrożenia magento, bisoprolol ]
[patrz też: złamanie monteggia, złamanie kompresyjne, rzucawka ]