Napromienianie pooperacyjne z lub bez jednoczesnej chemioterapii z miejscowo zaawansowanym rakiem głowy i szyi ad 5

Ciężkie nudności wystąpiły u 12 procent pacjentów otrzymujących jednocześnie chemioterapię i radioterapię, a ciężkie wymioty wystąpiły u 11 procent. Były to jedyne poważne działania niepożądane związane z chemioterapią zgłaszane u co najmniej 10 procent pacjentów w tej grupie. Jakość życia nie została oceniona w tym badaniu. Przeżycie wolne od postępu
Rysunek 1. Rysunek 1. Kaplan-Meier Szacunki przeżycia bez progresji. Pacjenci przypisani do terapii skojarzonej mieli wyższy wskaźnik przeżycia wolnego od progresji niż osoby, którym przypisano radioterapię (współczynnik ryzyka dla progresji, 0,75; P = 0,02).
Przeżycie bez progresji było głównym punktem końcowym tego procesu. Po medianie obserwacji trwającej 60 miesięcy, odnotowano 194 niepowodzenia leczenia (103 w grupie otrzymującej radioterapię i 91 w grupie leczenia skojarzonego). Istniała istotna (P = 0,04 w teście log-rank) różnica w przeżywalności bez progresji na korzyść grupy złożonej terapii skojarzonej z grupą z radioterapią (Figura 1) (współczynnik ryzyka progresji choroby, 0,75; 0,56 do 0,99). Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 23 miesiące (95% przedział ufności, 18 do 30) w grupie otrzymującej radioterapię i 55 miesięcy (95-procentowy przedział ufności, 33 do 75) w grupie leczenia skojarzonego i Kaplan- Szacunki Meiera dotyczące 5-letniego przeżycia bez progresji wynosiły odpowiednio 36% i 47%. Choroba wystąpiła u 159 pacjentów (90 w grupie otrzymującej radioterapię i 69 w grupie z leczeniem skojarzonym), a 35 zmarło bez zgłoszonych objawów choroby (13 w grupie otrzymującej radioterapię i 22 w grupie leczenia skojarzonego).
Ogólne przetrwanie
Rysunek 2. Rysunek 2. Prognozy całkowitego przeżycia Kaplana-Meiera. Pacjenci przypisani do terapii skojarzonej mieli wyższy wskaźnik przeżywalności niż ci, którym przypisano radioterapię (współczynnik ryzyka zgonu, 0,70; P = 0,04).
Ogółem zmarło 174 pacjentów (52 procent). Istniała istotna (P = 0,02 w teście log-rank) różnica w całkowitym przeżyciu na korzyść grupy terapii skojarzonej nad grupą radioterapii (Figura 2) (współczynnik ryzyka zgonu, 0,70, przedział ufności 95%, 0,52 do 0,95). Średni czas zgonu wynosił 32 miesiące (przedział ufności 95%, od 25 do 46) w grupie otrzymującej radioterapię i 72 miesiące (przedział ufności 95%, od 51 do 94) w grupie leczenia skojarzonego. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące całkowitego przeżycia po pięciu latach wynosiły 40 procent w grupie otrzymującej radioterapię i 53 procent w grupie leczenia skojarzonego. Rak głowy i szyi był przyczyną zgonu u 116 pacjentów – 71 (43%) w grupie z radioterapią i 45 (27%) w grupie leczenia skojarzonego. Niepożądane działania związane z leczeniem były przyczyną zgonu u jednego pacjenta w każdej grupie. Dwóch pacjentów z grupy radioterapii zmarło z powodu infekcji.
Skumulowana częstość występowania nawrotów lokalnych i regionalnych
Rysunek 3. Rysunek 3. Skumulowana częstość występowania nawrotów lokalnych lub regionalnych. Pacjenci przydzieleni do terapii skojarzonej mieli wyższy wskaźnik kontroli lokalnej lub regionalnej niż ci, którym przypisano radioterapię (p = 0,007 test Graya).
Było 83 lokalnych lub regionalnych niepowodzeń (52 w grupie radioterapii i 31 w grupie terapii skojarzonej)
[więcej w: Leukocyturia, alprazolam, Choroba Perthesa ]
[podobne: zapaść krążeniowa, zapaść, intermedicus ]