Napromienianie pooperacyjne z lub bez jednoczesnej chemioterapii z miejscowo zaawansowanym rakiem głowy i szyi ad

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały całkowite przeżycie, nawrót oraz ostre i późne niekorzystne skutki. W tym wieloośrodkowym badaniu ustalono stadium nowotworu na podstawie wyników histologicznych i sklasyfikowano zgodnie z kryteriami International Cancer Union Union.14 Wszyscy pacjenci przeszli pełne badanie endoskopowe, podczas którego wykonano schemat w zakresie choroby. Wykonano radiografię klatki piersiowej, analizę chemiczną w surowicy i pełną morfologię krwi. Zalecono tomografię komputerową miejsca guza pierwotnego i szyi.
Aby kwalifikować się do tego, pacjenci musieli wcześniej nieleczony, potwierdzony histologicznie rak płaskonabłonkowy pochodzący z jamy ustnej, jamy ustnej i gardła, gardła dolnego lub krtani, z stadium nowotworu (T) pT3 lub pT4 i dowolnym stadium węzłowym (N), z wyjątkiem T3N0 krtani, z ujemnymi marginesami resekcji, lub stadium nowotworu lub 2 z węzłowym stadium 2 lub 3 i bez odległych przerzutów (M0). Pacjenci z stadium T1 lub T2 i N0 lub N1, którzy mieli niekorzystne patologiczne zmiany (ekstranodalne rozprzestrzenianie się, dodatnie marginesy resekcji, zaangażowanie okołoprzewnowe lub zator tętnicy naczyniowej) również byli uprawnieni, podobnie jak ci z guzami jamy ustnej lub z gardłem z zaangażowanymi węzłami poziom IV lub V, zgodnie z anatomicznym rozkładem węzłów chłonnych zaproponowanym przez Robbins i wsp.15
Pacjenci musieli mieć co najmniej 18 lat i nie starsze niż 70 lat, ze statusem sprawności 0, lub 2, zgodnie ze skalą Światowej Organizacji Zdrowia; musiały również mieć stężenie kreatyniny w surowicy 1,36 mg na decylitr (120 .mol na litr) lub mniej, liczba białych krwinek co najmniej 4000 na milimetr sześcienny, liczba płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny i hemoglobina stężenie co najmniej 11,0 g na decylitr (6,8 mmol na litr). Wartości aminotransferaz i bilirubiny nie mogły przekraczać dwukrotności górnej granicy normy. Pacjenci, u których w przeszłości występowali rak inwazyjny lub rak synchroniczny (z wyjątkiem nieczerniakowego raka skóry), wcześniej otrzymywali chemioterapię, lub rozpoznali chorobę ośrodkowego układu nerwowego, którą wykluczono z badania.
Protokół badania został zaakceptowany przez niezależny komitet przeglądowy każdego uczestniczącego ośrodka. Uzyskano świadomą zgodę wszystkich pacjentów zgodnie z wytycznymi instytucjonalnymi.
Chirurgia
Wszyscy kwalifikujący się pacjenci przeszli operację pierwotną wykonaną w celu leczenia. Zakres resekcji chirurgicznej guza pierwotnego i procedur cięcia szyi był zgodny z przyjętymi kryteriami odpowiedniego wycięcia, które zależy od objętości i umiejscowienia guza. Jeśli guz znajdował się w granicach 5 mm od marginesów chirurgicznych, marginesy resekcji były uważane za bliskie.
Radioterapia
Wszyscy pacjenci otrzymali pooperacyjną radioterapię składającą się z konwencjonalnie frakcjonowanych dawek po 2 Gy w ciągu pięciu cotygodniowych sesji. Rejestrowano maksymalne i minimalne dawki docelowe i objętościowe oraz maksymalną dawkę rdzenia kręgowego. Zabiegi prowadzono na akceleratorach liniowych od 4 do 6 MV z wykorzystaniem technik izocentrycznych. Duża objętość obejmująca pierwotne miejsce i wszystkie drenujące węzły chłonne zagrożone dawką do 54 Gy w 27 frakcjach w okresie 5 1/2 tygodni
[przypisy: citalopram, alemtuzumab, bisoprolol ]
[podobne: furaginum teva ulotka, milurit skutki uboczne, zapaść serca ]