Homocysteina jako czynnik predykcyjny złamania stawu biodrowego u osób starszych czesc 4

Podstawowa charakterystyka uczestników badania. Tabela zawiera listę podstawowych cech uczestników według płci. Średni (. SD) wiek wśród 825 mężczyzn wynosił 69,5 roku, a wśród 1174 kobiet było to 70,3 lat. Mężczyźni byli wyżsi od kobiet, ważyli więcej, palili więcej papierosów, konsumowali więcej alkoholu i mieli wyższe średnie całkowite stężenia homocysteiny. Wśród mężczyzn średni czas obserwacji wynosił 12,3 lat, a wśród kobiet 15,0 lat. Podczas obserwacji 41 mężczyzn i 146 kobiet miało złamane biodra. Tabela 2. Tabela 2. Stężenia homocysteiny i wiek uczestników. Charakterystykę uczestników badania w zakresie kwartyli całkowitych stężeń homocysteiny przedstawiono w tabeli 2. Wśród mężczyzn średnie całkowite stężenie homocysteiny w najniższym kwartylu (kwartylu 1) wynosiło 8,5 . 0,9 .mol na litr, a wśród kobiet 7,6 . 1.0. W najwyższym kwartylu (kwartylu 4) wśród mężczyzn całkowite stężenia homocysteiny mieściły się w zakresie od 15,01 do 219,80 .mol na litr, ze średnią 20,8 . 15,7. Wśród kobiet w kwartylu 4 stężenia wynosiły od 13,47 do 59,27 .mol na litr, ze średnią 18,6 . 6,4. Średni wiek wzrósł z najniższego do najwyższego kwartylu wśród mężczyzn (kwartyl 1, 67,9 lat i kwartyl 4, 71,8) oraz wśród kobiet (kwartyl 1, 68,3 lat i kwartyl 4, 73,3). Przedziały wiekowe mężczyzn i kobiet były podobne we wszystkich kwartylach.
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania skorygowanych wiekiem częstości złamań stawu biodrowego według poziomu ćwiartki poziomu homocysteiny. Tabela 3 podaje skorygowane względem wieku częstości występowania złamania szyjki kości udowej według kwartału całkowitego stężenia homocysteiny. Wśród mężczyzn liczba złamań stawu biodrowego wzrosła monotonicznie z 5 w kwartylu do 17 w kwartylu 4. U kobiet jednak liczba złamań biodra była podobna od kwartylu do kwartylu 3 (zakres, 26 do 36), a następnie zwiększona do 54 w kwartylu 4. Częstość występowania skorygowanych wiekiem wśród mężczyzn wzrosła w obrębie kwartylów, z 1,96 złamań na 1000 osobolat w kwartylu do 8,14 na 1000 osobolat w kwartylu 4. Wśród kobiet, chociaż wskaźniki zapadalności były podobne od kwartylu do kwartylu 3 (zakres, od 7,01 do 9,58 złamań na 1000 osobo-lat), częstość złamań była wyższa w kwartylu 4 (16,57 na 1000 osobo-lat).
Ryc. 1. Ryc. 1. Współczynniki ryzyka o zmiennym składowaniu wieloczynnikowym dla ryzyka złamania biodra, zgodnie z kwartylem stężenia całkowitej homocysteiny. Oś y znajduje się w skali logarytmicznej. Grupa odniesienia to kwartyle 1. Paski I oznaczają 95 procent przedziałów ufności.
Wyniki regresji wieloczynnikowych proporcjonalnych zagrożeń Coxa dla kwartyli w stężeniach homocysteiny są pokazane na rysunku 1. Podczas gdy mężczyźni w kwartylach 2 i 3 wykazywali większe ryzyko złamania biodra niż w kwartylu (współczynnik ryzyka dla kwartylu 2) 1,67, 95% przedział ufności, 0,54 do 5,14, współczynnik ryzyka dla kwartyl 3, 2,07, przedział ufności 95%, 0,70 do 6,09), ryzyko złamania u mężczyzn w kwartylu 4 było prawie czterokrotnie większe niż ryzyko wśród mężczyzn w kwartylu (współczynnik ryzyka dla kwartyl 4, 3,84, 95 procent przedziału ufności, 1,38 do 10,70). Badanie liniowego trendu w zakresie hazardu w obrębie kwartylów było statystycznie istotne (P <0,01), co sugeruje liniowe powiązanie między kwartylem stężenia homocysteiny a ryzykiem złamania biodra [więcej w: Leukocyturia, anakinra, teosyal ] [podobne: bol lydek, bas med gorlice, mediastinoskopia ]