Aktywowana błoną fosfolipaza C aktywowana przez bradykininę w komórkach nerki psa Madin-Darby.

Wcześniejsze badania wykazały, że bradykinina stymuluje szybkie uwalnianie 1,4,5-trisfosforanu inozytolu (IP3) z błonowego fosfatydyloinozytolu 4,5-bisfosforanu (PIP2) w komórkach psich nerek Madin-Darby (MDCK). Ponieważ aktualne dowody sugerują, że aktywacja fosfolipazy C (PLC) odbywa się za pośrednictwem białka wiążącego nukleotyd guaninowy w aktywacji PLC za pośrednictwem receptora, ocenialiśmy rolę białek nukleotydowych guaninowych w aktywacji za pośrednictwem receptorów (stymulowanej bradykininą) PLC w komórkach MDCK. Bradykinina w stężeniu 10 (-7) M powodowała znaczny wzrost tworzenia IP3 w ciągu 10 s, wzrastając z poziomu podstawowego 46,2 do 686,6 pmola / mg białka komórkowego, 15-krotny wzrost. Wstępne traktowanie komórek MDCK w hodowli 200 ng / ml toksyny krztuśca przez 4 godziny zmniejszyło stymulowaną bradykininą odpowiedź na 205,8 pmol / mg białka. Substrat białka 41 kD w błonach MDCK był rybosylowany ADP in vitro w obecności toksyny krztuścowej. Rybozylowanie ADP in vitro było hamowane przez wstępne traktowanie komórek w hodowli toksyną krztuśca. Membrany z komórek MDCK inkubowanych w obecności liposomów [3H] PIP2 / fosfatydyloetanoloaminy wykazały hydrolizę [3H] PIP2 z uwolnieniem [3H] IP3, gdy dodano GTP 100 mikroM lub GTP gamma S10 microM. Bradykinina 10 (-7) M dodana z GTP 100 mikroM znacznie zwiększyła szybkość hydrolizy w ciągu 10 s, wykazując tym samym podobny przebieg czasowy aktywacji PLC jako nienaruszone komórki. Wyniki te pokazują, że bradykinina wiąże się z receptorem i aktywuje PLC związany z błoną poprzez wrażliwe na toksynę białko nukleotydowe guaniny.
[przypisy: złamanie monteggia, intermedicus, roksytromycyna ]